U-paslogo download

 

logo-rtv9

 

site logo1

 

badminton startpagina

 

wpcd94dd4f 05

 

pen logo                                                                                           

logo rbt 1  

 

 

logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2015

Het ledenaantal bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 24 november j.l. was wat lager dan de laatste jaren gewend. alhoewel met een opkomst percentage van ca. 50% het zeker niet slecht te noemen was. In een redelijk vlot tempo werden de diverse agendapunten behandeld. Het door de Kascontrolecommissie gegeven advies in het uitgebrachte verslag om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen werd door de voltallige vergadering gehonoreerd. Als gevolg van het beeindigen van het lidmaatschap van John James was in de bezetting van de commissie een vacature ontstaan. Wiebe Buist, pas enige maanden lid van de vereniging melde zich spontaan aan om invuling te geven aan deze functie, hetgeen bijzonder wordt gewaardeerd. Hierna volgde de bestuursverkiezing waarbij de voorzitter Alex Lisman

volgens rooster aftredend was. Alex had aangegeven zich voor nog een termijn beschikbaar te willen stellen wat werd gesteund door de overige bestuursleden Liesbeth Snijder en Jan Folman. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Op de vraag of een ieder zich kon vinden in een hernieuwd voorzitterschap van Alex was men unaniem voor een nieuwe termijn. Onder dankzegging voor het in hem gestelde vetrouwen gaf Alex aan zijn uiterste best te doen om samen met de overige bestuursleden de problemen waarmee de sport en met name de binnensport te maken krijgt tot een oplossing te brengen. Bij de pauze aangekomen werd besloten dat als gevolg van de voortvarendheid waarmee deze vergadering verliep hiervan geen gebruik te maken. Bij het agendapunt website werd ook nog even ingegaan op de geopende Facebookpagina. Deze kende op dit ogenblik 84 likes, Alex gaf aan te hopen dat binnen niet afzienbare tijd de 100 likes zouden worden gehaald. Ook bij Evaluatie clubkampioenschap moest een probleempje worden genoemd. De gedurende vele jaren drijvende kracht achter de organisatie Hugo de Bruin had als gevolg van een chronischeblessure zijn lidmaatschap op moeten zeggen. Dus was de vraag of iemand deze taak zou willen overnemen. Na enige discussie gaf Hans van der Boor aan dit op zich te willen nemen hetgeen bijzonder wordt gewaardeerd. Zo blijft een voor de club belangrijk item overeind. Hierna volgde een door Hans van der Boor ingebracht agendapunt namelijk het RBT Nieuwegein het jaarlijkse in samenwerking met Bad'87 te organiseren badmintontoernooi voor recreanten teams gemengd- en herendubbel. Binnen de vereniging bestaat enige weerstand om hier aan deel te nemen. Over het algemeen vinden leden de krachtverschillen te groot. Dit resulteerde in geen deelname aan het toernooi vorig jaar. Alex gaf aan dit toch wel erg droef te vinden waarop een forse discussie ontstond. Daarbij gaf hij aan dat hoe iemand zijn deelname aan een dergelijk toernooi ervaart zeer persoonlijk is. Natuurlijk zal de club uitgaande van het huidige ledenaantal nooit de wisselbeker winnen, maar een sportieve gezellige dag moet in zijn optiek wel degelijk tot de mogelijkhedenbehoren. De opmerking dat men hier niet met recreanten van doen heeft werd door hem stellig ontkent. Gelet dat  in 2016 het 25e toernooi plaats gaat vinden wordt deelname aan dit eigen toernooi als noodzakelijk gezien. Ook hier zou er iemand uit de ledengroep zich beschikbaar moeten stellen om een en ander namens de verenigiging te coördineren. Ook bij dit onderwerp gaf Hans van der Boor aan dit op zich te willen nemen waarvoor hij bijzonder werd bedankt. Na enige discussie werd duidelijk dat de uitwisselingsavonden met de andere verenigingen goed werden gewaardeerd ook nu zullen deze weer worden opgepakt. Bij het agendapunt evaluatie speeltijden was het belangrijkste onderwerp het verkorten van de totale speelduur. gelet dat de laatste maand van het seizoen niet of nauwelijks wordt gebruikt  is besloten deze maand in de afname van uren te laten vervallen. Ook werd nog even geattendeerd op de sponsor overeenkomst met "de Lantaern". Dit kan zowel privé als voor de club enig financiëel voordeel hebben. Ondanks de ooit genomen beslissing de contributie jaarlijks te indexeren kon dit dit maal als gevolg van de onduidelijkhei van de gemeente omtrent de nieuwe regeling subsidies en tarieven niet worden gehanteerd. Alex gaf aan dat wanneer duidelijk zou zijn wat een en ander zou inhouden hierop wordt terug gekomen. Vooralsnog blijft de contributie op het huidige niveau. Verheugend noemde Alex de toename van het ledental na enige jaren van verklies. Dit geeft weer wat mogelijkheden tot activiteiten. De door de penningmeester opgestelde begroting werd unaniem goedgekeurd. Waarna voorzitter Alex Lisman onder dankzegging voor de inbreng de vergadering afsloot.

Traditie getrouw volgde hierna onder het genot van een hapje en een drankje het moment van Sinterklaas. Deze had voor alle leden een overheerlijke speculaaspop voorzien van een weer passend gedicht. Hetgeen  weer goed werd ontvangen.

Aansluitend hierop was het tijd de clubkampioenen van 2015 in het zonnetje te zetten. Hiervoor werden aan Elly Lalleman en Chris van Lee de wisseltrofëen overhandigd het gepaard ging met een mooie tuil bloemen en een heerlijke fles bubbels.

(Speurder)

 


R.B.T. 11-04-2010016

 

logo kleur geur smaakcentrum

Macar Sport

 Wijnfort Jutphaas

logo a rietveld wines

 

 

 

wp4e4a5470 051