U-paslogo download

 

logo-rtv9

 

site logo1

 

badminton startpagina

 

wpcd94dd4f 05

 

pen logo                                                                                           

logo rbt 1  

 

 

logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

Concept verslag Bondscongres NCS d.d. 5 november 2016

CONCEPT
V E R S L A G

van het Bondscongres van de Nederlandse Culturele Sportbond, gehouden op
5 november 2016 in het Green Village, Blokhoeve 7 te Nieuwegein. De presentielijst van het Bondscongres wordt hierbij niet gepubliceerd. Deze is op verzoek ter inzage verkrijgbaar. In het dossier wordt de presentielijst gevoegd bij de
goedgekeurde besluitenlijst.

01. OPENING BONDSCONGRES DOOR DE BONDSVOORZITTER

Bondsvoorzitter Hugo Artz opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op dit speciale congres "de 90ste verjaardag van de NCS". In het bijzonder heet hij welkom de Ere-Voorzitters Wim Hoeijenbos en Leo Schoots, oud-directeur en Ere-Lid Rob Verheuvel, de Leden van Verdienste, oud-bestuurders en -commissieleden en oud- medewerkers Margriet Verdegaal en Fred Peters.
Een bijzonder welkom aan Geert Geysel, voorzitter van de FROS (onze CSIT- zusterorganisatie uit Vlaanderen). Geert zal later na deze vergadering zijn visie op de toekomst geven.

Hierna wordt stil gestaan bij het overlijden in 2016 van:

 Michiel van der Zee (overleden 20-03-2016. Oud-penningmeester en Ere-Lid
Sportbond Dordrecht);
 Folkert Rienstra (overleden 20-04-2016. Van 2010 t/m 2013 secretaris van de
Sectie NCS Watervrienden Nederland);
 Bep Meijer-Mooijman (overleden 30-10-2016. Weduwe van Joop Meijer, oud- Ere-voorzitter NCS).

De vergadering neemt 1 minuut stilte in acht.

In zijn openingswoord beschrijft Hugo Artz het achterliggende jaar als een jaar van enerzijds fragiele stabiliteit en anderzijds een jaar van aarzelend financieel herstel. De positie van de NCS is nog niet stabiel, er is een lichte terugloop van het aantal leden, maar dit is niet zodanig om alle hoop te verliezen. Ondanks deze terugloop is er door ons team vrijwilligers heel veel energie gestoken in vele succesvolle activiteiten waarvoor hij zijn complimenten uitspreekt.
Kijkend naar de ontwikkelingen in de maatschappij, constateert Hugo Artz dat het thema "breedtesport" steviger op de bestuurlijke politieke agenda staat dan voorheen, ons werk in de afgelopen 90 jaar niet voor niets is geweest en we hieruit onze motivatie moeten
putten en samenwerking (zowel onderling als met onze partners in onze omgeving)
moeten blijven zoeken.
Verder kijkend naar de resultaten die het afgelopen jaar bereikt zijn noemt Hugo Artz de zowel op sportief, organisatorisch als vriendschappelijk gebied zeer succesvolle CSIT-
Zwemkampioenschappen dit voorjaar in Den Haag; onze betrokkenheid bij de
totstandkoming van "Code Blauw" (de breed erkende code tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de zwembadbranche) en het uitstekend verlopen Internationaal
Jongerenkamp en START-Weekend.
Ook zijn we erin geslaagd om tot een voorstel te komen tot het aanpassen van de
Statuten en het Algemeen Reglement die nu aansluiten op de huidige structuur en werkwijze. Verder wordt er een aarzelende voortgang gezien bij de "doorontwikkeling",
daar zijn de ambities helaas hoger ingeschat dan deze te realiseren zijn.
Hugo Artz noemt de licentie Zwem-ABC die met ingang van 2018 verplicht wordt voor de verenigingen die het Zwem-ABC aanbieden. Daarbij geldt de Verklaring omtrent het
gedrag (VOG) als verplichting, maar zegt hij met een verplicht VOG kan het kader dat namens de verenigingen een grotere verantwoordelijkheid heeft een kraniger signaal
afgeven, nl. "We bieden een veilige omgeving!".

Als laatste ontwikkeling noemt Hugo Artz dat de KNZB de NCS heeft uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan over eventuele mogelijkheden om samen te werken, maar geeft aan dat er nog niets concreet is en er nog geen voorstellen liggen. Inmiddels heeft er wel een eerste informele kennismaking plaatsgevonden en Hugo Artz geeft aan dat het de moeite waard is om te kijken of er in de toekomst mogelijkheden zijn. Hij zegt toe de ontwikkelingen met de verenigingen te zullen delen en wanneer deze een concrete vorm hebben gekregen de besluitvorming hiervan pas aan de orde is als het congres daar te zijner tijd mee heeft ingestemd.
Hugo Artz spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat de bestuurs-
/commissieleden hebben verricht. Hij geeft aan dat de bezetting van de commissies veel te krap is en er tegen de grens van mogelijkheden wordt aangelopen, daarom doet hij
een dringend beroep op de verenigingen om mensen te mobiliseren om deze commissies te komen versterken. Hij spreekt zijn hoop uit dat de verenigingen aan zijn oproep gehoor geven, want hij vindt niet dat de risico's die hiermee worden gelopen alleen op
het bordje van die mensen die nu hun nek voor de NCS uitsteken terecht mogen komen.

Hugo Artz verklaart dit congres voor geopend.

Voordat er wordt overgegaan tot behandeling agenda nodigt Hugo Artz Arnold van der Horst (lid Commissie Wedstrijdzwemmen) uit om zijn indruk weer te geven over de afgelopen CSIT-Zwemkampioenschappen.

In zijn korte terugblik geeft Arnold aan dat er voorafgaand aan deze kampioenschappen en tijdens de gehele organisatie een goede en nauwe samenwerking is geweest met het NCS-bondsbureau en de Haagse Watervrienden. Bijzonder trots is hij op de 50 vrijwilligers (officials en mensen van de organisatie) die er per dag rond het bad liepen. De resultaten bekijkend is de NCS helaas geen eerste geworden in het medailleklassement (hier waren onze Oostenrijkse vrienden ons te snel af), maar in het "Over All-klassement" behaalden zowel onze dames als heren steeds de 1e plaats.
Arnold spreekt zijn waardering uit naar de inzet van de zwemmers en de bondsploegbegeleiders; hij is er trots op dat de CWZ in het kader van het 90 jaar bestaan van de NCS dit kampioenschap heeft mogen organiseren en hoopt dat zij dit in de toekomst nog lang mogen en kunnen doen. Een bijzonder woord van dank geeft hij aan de Haagse Watervrienden en commissieleden die (bijna dag en nacht) 6 dagen per week in de weer zijn geweest. Verder deelt Arnold nog mee dat er van alle deelnemende landen een positieve e-mail is ontvangen waarin zij hun enorme dank uitspreken aan de commissie en bond.

Hugo Artz spreekt ook namens de verenigingen zijn enorme waardering uit richting de organisatie van deze CSIT-Zwemkampioenschappen en noemt ook Arend Mastebroek (voorzitter CWZ), die helaas wegens ziekte verhinderd is om vandaag aanwezig te zijn. Hugo Artz vraagt de vergadering hem op te dragen om Arend Mastebroek (40 jaar actief als bestuurslid) en Arnold van der Horst (35 jaar actief als bestuurslid) te benoemen tot Lid van Verdienste van de NCS.
De vergadering gaat met dit voorstel onder luid applaus akkoord.

02. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

Zonder aan- en/of opmerkingen wordt de agenda vastgesteld.

03. PRESENTIE EN STEMMINGEN

a. Vastgesteld wordt dat wanneer het tijdens dit congres nodig blijkt er een stembureau zal worden benoemd.
b. Vaststellen van de presentielijst en goedkeuren van de stemlijst.

Ten aanzien van de stemlijst deelt Nick de Vries (directeur) mee dat door de Watervrienden Rotterdam in plaats van 1 er in totaal 3 stemmen uitgebracht mogen worden. Op grond van de stemlijst kunnen in totaal 534 stemmen worden uitgebracht.

Er zijn 24 verenigingen aanwezig, dit is 16% van het aantal verenigingen dat lid is van de NCS.
In totaal kunnen er 110 stemmen worden uitgebracht. Dit is 21% van het maximaal uit te brengen stemmen.

04. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen mededelingen te doen.
Henk Bouchoms (bondssecretaris) geeft aan dat er twee ingekomen stukken zijn ontvangen:
 Harry Claasen wordt aangemeld als kandidaat voor de NCS-Tuchtcommissie. Dit zal behandeld worden bij agendapunt 11;
 een reactie van de Tilburgse Watervrienden m.b.t. artikel 18 van de NCS-Statuten.
Dit zal behandeld worden bij agendapunt 8.

05. VASTSTELLEN BESLUITENLIJSTEN D.D. 7 november 2015

De heer Gielen (Gemertse Watervrienden) vraagt of de 2e alinea op pagina 13 van de beschrijvingsbrief is uitgevoerd. Nick de Vries geeft aan dat deze enquête niet is uitgezet.
Besloten wordt deze alinea in het verslag 2016 op te nemen en hier uitvoering aan te geven. De alinea luidt: "Ook wordt er geopperd om na te gaan waarom de verenigingen
die er vandaag niet bij zijn, ervoor gekozen hebben om niet aanwezig te zijn."

Zonder verder aan- en/of opmerkingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.

06. JAARVERSLAG 2015 EN BELEID BONDSBESTUUR IN 2015

 Jaarverslag 2015 en beleid Secties 2015 –worden vastgesteld.
 Jaarverslag 2015 en beleid Bondsbestuur 2015 - worden vastgesteld.
 Financieel jaarverslag 2015 – wordt vastgesteld.

Henk Bouchoms loopt de verschillende jaarverslagen tekstueel en inhoudelijk per pagina door.

Menno Hartsema (bondspenningmeester) licht het financieel jaarverslag toe.
Financieel is 2015 een goed jaar geweest. Hij noemt met name het ISR (Instituut Sportrechtspraak) waar door de werkzaamheden voor deze externe dienstverlening extra inkomsten worden genereerd. Ook belicht hij de goede verkoop van opleidingen.
Verder loopt Menno het financieel gedeelte van dit jaarverslag per pagina door en vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn. Deze zijn er niet.
Menno vraagt de vergadering om het positief resultaat van € 70.000,-- toe te mogen
voegen aan de reserves op de balans. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Wim Chrispijn (lid Financiële Commissie) licht het verslag van de Financiële Commissie over 2015 toe en spreekt zijn waardering uit over het gevoerde beleid. Hij memoreert dat na ruim 40 jaar gedwongen afscheid is genomen van de accountant Mazars. Hij vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering verleent decharge.

Menno Hartsema bedankt de vergadering voor het vertrouwen en Nick de Vries voor zijn aandeel in de werkzaamheden op het financiële terrein.

Hugo Artz vraagt de vergadering of er nog vragen zijn over het gevoerde beleid. Met applaus wordt ingestemd met het door het Bondsbestuur gevoerde beleid. Hugo Artz dankt de vergadering voor het vertrouwen en stelt hierbij het jaarverslag vast.

07. VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2017 EN DE BONDSCONTRIBUTIE 2017

Menno Hartsema verwijst de vergadering naar de uitgebreide toelichting in de beschrijvingsbrief. Hij meldt dat de afspraken met het ISR weer voor 3 jaar vastliggen en dat het contract met onze lid-organisatie Nederlandse Bond van Gebruikshonden- sportverenigingen is verlengd en ondertekend.

Op basis van de begroting 2017 en de realisatie over 2015 in relatie tot de exploitatie over 2016 ziet het Bondsbestuur geen noodzaak tot aanpassing van de huidige contributiebedragen. Menno Hartsema stelt de vergadering dan ook voor, om de bondscontributie 2017 niet te indexeren en deze te bevriezen op het niveau van 2016.
De contributiebedragen voor 2017 zijn dan:
 Sectie Recreatiesport € 11,60
 Sectie Martial Arts € 15,20
 Sectie Zwemmen/Watervrienden Nederland € 18,05
De contributie voor lid-organisaties is € 99,55 per de bij de lid-organisatie aangesloten vereniging.

De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel en hiermee is de begroting
2017 vastgesteld.

08. VOORSTEL TOT WIJZIGEN VAN DE STATUTEN EN HET ALGEMEEN REGLEMENT

De statuten en het algemeen reglement zijn met de hierin aangegeven voorgestelde wijzigingen vooraf aan deze vergadering ter beoordeling aan de verenigingen toegestuurd. Vanuit de verenigingen is hierop alleen van de Watervrienden Tilburg een reactie ontvangen. Dit betreft artikel 18 van de huidige statuten en zal bij dat artikel worden behandeld.
In eerste instantie neemt Nick de Vries de in de statuten voorgestelde wijzigingen afzonderlijk door. Gezien de omvang van deze stukken en omdat iedereen de stukken
vooraf heeft kunnen bestuderen en hierop heeft kunnen reageren, wordt op verzoek van Hans Meijer (Watervrienden Amsterdam) besloten de statuten per artikelnummer te noemen. Komen er vanuit de vergadering nog vragen/opmerkingen met betrekking tot
het genoemde artikelnummer, dan zullen deze ter vergadering behandeld worden.

STATUTEN

Artikel 5 lid 7. Algemene rechten en verplichtingen
Hans Meijer (Watervrienden Amsterdam) geeft aan in dit artikel moeite te hebben met het woord "onopzettelijk". Hij vindt dat er een verschil zit tussen handeling en mondeling
gedrag, nu ziet hij dit vertaald als een overtreding.
Nadat Nick de Vries heeft uitgelegd dat dit een standaard tekst is dat is overgenomen uit het model van mr. Kollen, geeft Hans Meijer aan dat hij vindt dat dit dan aangepast moet worden.

Als tweede opmerking bij artikel 5 lid 7 vraagt Hans Meijer waarom de zin begint met "verenigingsleden" en verwijst hij naar artikel 4 lid 2 waar gesproken wordt over "leden". Nick de Vries licht artikel 4.1.a t/m d. toe en geeft aan dat hier expliciet de leden van onze leden (verenigingsleden) zijn genoemd om deze onder de tuchtrechtspraak van de bond te kunnen brengen. Voor de leden van de Lid-organisaties is dit niet het geval, omdat daar de tuchtrechtspraak binnen de eigen bond geregeld moet zijn.

Na deze uitleg geeft Hans Meijer nogmaals aan met het woord "opzettelijk" problemen te hebben en wil hier graag in een later stadium een uitgebreidere uitleg over krijgen. Ook geeft hij aan in dezelfde zinsnede moeite te hebben met het woord "gedrag".
Als voorbeeld geeft hij dat wanneer men iemand iets aan doet en degene vindt dit
ongewenst gedrag, degene wordt ergens toe gedwongen of ervaart dit als zodanig men dan op voorhand al veroordeeld wordt. Hij blijft het een vreemde zin vinden.
Mevrouw Van Eck (Watervrienden Woerden) merkt op dat je het ook zo kunt lezen dat
wanneer men per ongeluk een handeling doet wat een ander als vervelend aanmerkt, men voor de tuchtrechter kan komen te staan.

Hierna volgt een discussie waarin aangedragen wordt dat veel mensen onbewust gedrag vertonen wat door een ander als ongepast wordt ervaren.

Hugo Artz geeft aan dat deze regel, die juridisch is vastgesteld, een andere formulering dient te krijgen maar dat het aan de intentie en het uitgangspunt niets afdoet en stelt daarom voor om de zin te handhaven zoals deze nu staat opgenomen, temeer daar dit is overgenomen als standaard artikel dat overal geldt. Hij vraagt om akkoord. De vergadering gaat hier niet mee akkoord.
Hierop geeft Hans Meijer aan dat ondanks dat iedereen de stukken van te voren heeft kunnen lezen en hierop heeft kunnen reageren hij het erg belangrijk vindt om over deze materie niet alleen met het bondsbestuur maar juist met de achterban tijdens een vergadering van gedachten wil wisselen.
Mevrouw Van Eck (Watervrienden Woerden) doet de suggestie om als bondsbestuur nog één keer te kijken naar de zinsnede "geldt als een overtreding", want wanneer het bondsbestuur dit mee terug neemt en hier iets anders van kan maken, dan wordt recht
gedaan aan hetgeen Watervrienden Amsterdam wil zeggen.
Tevens wordt vanuit de zaal opgemerkt te bekijken of de tuchtcommissie hier iets van zou kunnen zeggen.

Hugo Artz geeft aan op dit artikel in de Statuten terug te komen.

Nick de Vries gaat verder met het noemen van de overige artikelnummers.
Op a rt i kel 18 "H et b i j een r oep en van h et b on d sc on g r es " is van de Tilburgse
Watervrienden een reactie binnengekomen. De reactie betreft het feit dat in tegenstelling tot dit artikel er een congres wordt gehouden in november in plaats van vóór 30 juni. Dit artikel is niet opgenomen in de voorgestelde wijzigingen en staat nu ook zo in de statuten. Nick de Vries geeft een toelichting en verwijst hierbij naar artikel
41 en 48 uit het Burgerlijk Wetboek.

Er staat in de wet dat er binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden dient te worden (met als escape dat de Algemene Vergadering deze periode zelf kan oprekken). Nick de Vries geeft aan dat toen er in het congres besloten werd om nog maar een congres per jaar te houden, er expliciet voor is gekozen de jaarvergadering in november te houden. Reden is dat dan de contributie wordt vastgesteld en de begroting voor het volgend jaar gepresenteerd wordt. Bij het vaststellen van de contributie in april, zou deze met terugwerkende kracht moeten worden geëffectueerd. Met de bezuinigingen en de keuze om één keer per jaar een congres te organiseren, is impliciet gekozen om de periode van 30 juni op te rekken naar
30 november. Nick de Vries geeft echter wel aan niet meer zeker te weten of dit ook als congresbesluit is opgetekend. In theorie zou het congres jaarlijks in november gevraagd
moeten worden om het volgende congres wederom in november te houden.

Verder geeft hij aan dat het jaarverslag en de financiële verantwoordingen altijd vóór 30 juni aan de verenigingen bekend worden gemaakt.
Harry Jans (Commissie van Beroep) antwoordt hierop dat hiermee binnen het half jaar
aan de verplichting van het Burgerlijk Wetboek en verantwoording aan de jaarvergadering wordt voldaan en wanneer er hierop geen reacties vanuit de verenigingen komen, hiermee akkoord is gegaan.

De vergadering wordt voorgesteld hetgeen nu in artikel 18 staat verwoord te handhaven. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Nick de Vries constateert dat met uitzondering van artikel 5 lid 7 de vergadering akkoord is met de statuten.
Hans Meijer stelt voor om ook artikel 5 lid 7 vast te stellen en hier volgend jaar meer duidelijkheid over te geven. Dit punt is gezien de vrijheid die er nu is en wat in de
huidige maatschappij steeds spannender wordt, zeker discussiewaardig.
De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt de nieuwe tekst van de statuten vast.

Harry Claassen (Lid van Verdienste) vat de strekking van het artikel als volgt samen: "Iemand die zich onheus benaderd voelt heeft het recht om daar volgens het tuchtreglement bij de tuchtcommissie een zaak van te maken. Volgens het reglement hoort de tuchtcommissie hierover te oordelen.
Zijn idee is om woorden als opzettelijk of onopzettelijk te schrappen. Het is sowieso ieders gedrag, maar het is sowieso niet goed om één van de twee op te nemen.

Algemeen Reglement.
Nick de Vries neemt met goedkeuring van de vergadering het Algemeen Reglement met opgenomen wijzigingen per pagina door. Er komen vanuit de vergadering geen nadere vragen en/of opmerkingen. Het Algemeen Reglement is hiermee vastgesteld.

BESLUIT

Onder dankzegging aan Nick de Vries besluit de vergadering, met algemene stemmen, akkoord te gaan met de Statuten en het Algemeen Reglement met de aantekening dat de tekst van artikel 5 lid 7 ongewijzigd blijft en dat de inhoud van artikel 5 lid 7 als discussiestuk op de agenda voor het volgende congres geplaatst wordt.

09. DOORONTWIKKELING NCS

Henk Bouchoms informeert de vergadering over de stand van zaken tot nu toe.
Thema is hoe invulling te geven aan "de NCS naar de toekomst toe" (veranderen structuur statuten en organisatie –afschaffen sectiebesturen Watervrienden Nederland, Martial Arts en Recreatiesport). Hij geeft aan dat er door het bondsbestuur over dit onderwerp met de verenigingen gesprekken zijn gevoerd waaruit negen opdrachten zijn voortgekomen.
1) Versterken van de commissies; zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor deze
opdracht wordt nog naar een "trekker" gezocht; Nel Garrelfs is de "procesbewaker". Henk Bouchoms geeft aan dat er een gematigd resultaat is bereikt, dat we er nog
niet zijn en de formulering niet passend genoeg is om deze commissies goed te
bemannen.
2) Versterken van de contacten tussen de lid-verenigingen. Er zou een pilot worden opgezet, maar deze is helaas nog niet gestart.
3) Het betrekken van jongeren in en bij de NCS. In september heeft Laurens
Lichtenberg helaas aangegeven zijn opdracht terug te geven. Arnold van der Horst
(Watervrienden Almere) is gevraagd en heeft inmiddels toegezegd twee personen uit zijn vereniging te zullen benaderen om deze opdracht over te nemen. Zij hadden zich al in een eerder stadium aangemeld.

4) Betere inzet voor social media, website en digitale toepassingen. Er is hard gewerkt en één van de gedefinieerde smartdoelen is meer dan goed bereikt. Er zijn inmiddels
1.500 volgers op de Facebookpagina. De ambitie voor het opzetten van een
community is even geparkeerd, gezien de onduidelijkheid m.b.t. de grootte van de gebruikersgroep en de hiermee gemoeide kosten. Hoewel de kosten van automatiseringsprojecten hoog zijn, is dit geen reden is om het niet te onderzoeken.
5) Verstrekken van hulp bij het krijgen van de licentie Zwem-ABC. Dit smartdoel is
grotendeels gerealiseerd. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest, nieuwsbrieven verstuurd door de CZO en er is een enquête uitgeschreven, met het doel om indien gewenst, tot ondersteuning te komen. De prioriteiten zijn duidelijk en de noodzaak om dit regelen zijn inmiddels bekend bij de zwemverenigingen.
6) Het verbreden en uitbreiden van het opleidingsaanbod. Hier is nog geen inzet voor gedaan (niet aangemerkt als prioriteit); er zullen nog acties voor genomen worden. Opleiden en kennisoverdracht zijn altijd belangrijk in het verantwoord en goed
sportonderwijs geven.
7) Het in gesprek gaan met individuele verenigingen. Hier zijn twee smartdoelen voor gedefinieerd, maar hier zijn nog geen tastbare resultaten gezien.
8) Kernwaarden van de NCS en Unique Selling Points uitdragen en vergroten. Henk
Bouchoms geeft aan dat de NCS een belangrijke organisatie voor de breedtesport is en dat dit vooral bij andere verenigingen c.q. sportbonden voor het voetlicht gebracht moet worden: "Nederland mag gerust de NCS kennen!". Verdere actie moet nog ondernomen worden.

Jeroen van der Meulen (Eindhovense Watervrienden) merkt op dat NOC*NSF "open club coaches" (een betaalde medewerker die voor een aantal uren inzet gesponsord wordt door NOC*NSF) heeft ingeroepen om de breedtesport binnen de verenigingen te promoten en dat zij hiervoor de geldkraan opentrekken. Hugo Artz zegt toe van deze mededeling gebruik te zullen maken en hierover met NOC*NSF contact zal opnemen.

Hugo Artz deelt mee dat in 2019 of 2021 de CSIT-World Sport Games gehouden worden en dat de gemeente 's-Hertogenbosch/provincie Noord-Brabant mogelijk geïnteresseerd is om deze activiteit naar Nederland te halen. Bij Hugo Artz (werkzaam bij de provincie Noord-Brabant) is navraag gedaan in hoeverre de NCS hier een rol in zou kunnen/willen spelen. Dit zal buiten kosten ook werk met zich meebrengen, maar het zou voor de NCS een unieke kans zijn om zich zichtbaar te maken en zijn "stempel" achter te kunnen laten. Deze informatie is nog heel pril, maar Hugo Artz zegt toe hier bij de NCS op terug te zullen komen.
Henk Bouchoms (NCS-afgevaardigde / CSIT Sports Director) zegt toe bij de CSIT
zijn best te zullen doen om dit voor de gemeente 's-Hertogenbosch/gemeente
Noord-Brabant te realiseren.

9) Kwaliteiten in kaart brengen van de leden van de NCS die deze kennis en kunde willen en kunnen inzetten ten de behoefte van de NCS. Henk Bouchoms geeft aan dat dit probleem niet alleen bij de NCS, maar bij iedere vereniging speelt. Kadervorming is een heikel punt, want er is altijd eerder te weinig dan teveel kader (wellicht dat we van de succesverhalen van de Eindhovense Watervrienden kunnen leren). Er is één smartdoel gedefinieerd. Er zijn nog geen concrete acties ondernomen, maar wel is gedacht om hier een stagiaire op te zetten of dit onder te brengen bij een NCS-vereniging.

Na deze toelichtingen geeft Henk Bouchoms aan tot de conclusie te zijn gekomen dat het bestuur het niet alleen kan. Hij doet met klem een beroep op de verenigingen om te helpen deze opdrachten tot een goed einde te brengen. Het gaat er tenslotte om hoe de NCS als sportorganisatie in de Nederlandse sportwereld staat/moet staan.

Menno Hartsema geeft aan dat hij laatst aanwezig is geweest bij een scholingsweekend "Hoe motiveer je de vrijwilliger" gegeven door Jan Soek. Als voorbeeld onderwerp dat aan de orde kwam noemt hij "we zoeken een trekker, hoe dit te realiseren en geef aan hoeveel tijd deze werkzaamheden (gaan) kosten".
Jan Soek licht zijn werkwijze toe. Hij gaat op zoek naar de mensen in de praktijk en is concreet over de tijd die van het verenigingslid word gevraagd. Kom tot een soort uitzendbureau.
Menno Hartsema merkt op dat het werken met functiebeschrijvingen voor de vrijwilligers helpt om de taken uitgevoerd te krijgen.
Iemand uit de vergadering geeft aan dat zijn vereniging zo'n functieomschrijving heeft,
maar dat dit weinig wordt toegepast. Dat er altijd vraag is naar gediplomeerde kader/vrijwilligers, maar de betrokkenheid van de leden het belangrijkst is. Laat zien dat
je een vereniging bent en het met elkaar doet en niet dat de mensen denken "je wordt
er toch voor betaald; dit is toch je werk??".
Menno Hartsema geeft aan dat dit aansluit bij onze prioriteit punt 9; het in beeld willen brengen wat de functie inhoud. Het tweede punt dat hij benoemt is "betrokkenheid" en vraagt de aanwezigen of zij iemand binnen hun vereniging kennen die met één van onze thema's bezig is.
Een aantal vertegenwoordigers van verenigingen deelt vervolgens ervaringen en komt met ideeën.
Jeroen van der Meulen (Eindhovense Watervrienden) stelt voor om te bekijken wat de jeugd kan doen, bijvoorbeeld een online-verbinding met de jeugd. Kijk binnen de
verenigingen wat er gedaan wordt en kopieer dat van elkaar; je bent op zoek naar iemand die iets voor een grote gemeenschap moet doen, terwijl er wellicht al iemand binnen je eigen commissie/vereniging is.

Menno Hartsema geeft aan dat het mooiste zou zijn wanneer er een netwerk zou bestaan waarin elkaars activiteiten gedeeld kunnen worden. Het opzetten van zo'n netwerk kost geld en tijd. Er moeten binnen de verenigingen toch ICT-ers zijn die willen helpen om zo'n netwerksysteem te maken.

Jeroen van der Meulen (Eindhovense Watervrienden) vertelt de vergadering hoe de samenwerking tussen zijn vereniging, de KNZB en de gemeente onderling is verlopen i.v.m. het beleid openingstijden tijdens verbouwing van het zwembad en het verkrijgen van de licentie.
In het kader van de samenwerking meldt mevrouw Van Eck (Watervrienden Woerden)
dat haar vereniging haar kennis op het gebied van de Licentie Zwem-ABC wil delen.
Arjen Peeters (Gemertse Watervrienden) geeft aan dat zijn vereniging dit ook heeft voorgesteld, maar dat er geen reactie op zijn e-mail is gekomen. Ook hij is bereid om de ervaring te delen, evenals de Apeldoornse Watervrienden.

Afsluitend merkt Menno Hartsema op het belangrijk te vinden dat men met elkaar in discussie blijft en kennis blijft delen om zo het achterliggende doel "verjonging van de NCS" te kunnen onderschrijven.

10. ACTIVITEITEN COMMISSIE SECTIE WATERVRIENDEN NEDERLAND

VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE ACTIVITEITEN 2017

a. Wedstrijden CWZ 2016 - 2017
13 november 2016 1e Landelijke Zwemkompetitie afdeling 1 IJmuiden
Afdeling 2 Almere
Afdeling 3 Haarlem/Hoofddorp
11 december 2016 1e WVNL-Langebaan zwemwedstrijd Eindhoven
29 januari 2017 2e Landelijke Zwemkompetitie afdeling 1 Sittard
Afdeling 2 Deurne
Afdeling 3 Lisse
17 februari 2017 2e WVNL-Langebaan zwemwedstrijd Eindhoven
12 maart 2017 1e WVNL-Bondszwemkampioenschappen Den Haag
19 maart 2017 2e WVNL-Bondszwemkampioenschappen Tilburg
19 april 2017 3e Landelijke Zwemkompetitie Afdeling 1 Almere
Afdeling 2 Valkenswaard
Afdeling 3 Apeldoorn
1 oktober 2017 WVNL Master-zwemkampioenschap Deurne

b. Activiteiten CSF 2017

Centraal diplomazwemmen 12 maart 2017 Almere Junioren kampioenschappen 26 maart 2017 Deurne Centraal diplomazwemmen 25 juni 2017 Enschede Senioren kampioenschappen 4 + 5 november 2017 Enschede
Daarnaast wordt er meerdere keren een regionaal diplomazwemmen georganiseerd.

Het congres gaat akkoord met bovenstaand voorstel.

11. VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN
a. Financiële Commissie
Wim Chrispijn is aftredend en stelt zich voor de laatste keer herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. De vergadering stemt in met zijn herbenoeming.
De Financiële Commissie is op dit moment als volgt samengesteld:

Functie
Lid Naam
Wim Chrispijn Vereniging
Atomium '61, Rotterdam Aftredend in:
2019
Lid Luc Putman Sportbond IJmuiden 2017
Lid
Lid
Lid Arjen Reumer
vacature vacature Watervrienden Almere 2018

Hugo Artz merkt op dat er nog steeds twee vacatures resteren en verzoekt de vergadering na te denken over het kandideren van nieuwe leden.

b. NCS-Tuchtcommissie
Hugo Artz deelt mee dat Harry Claassen (Haagse WV) zich als een kandidaat heeft gemeld voor de functie van voorzitter van deze commissie en vraagt de vergadering
hem te benoemen. De vergadering stemt in met deze benoeming. De NCS-Tuchtcommissie is op dit moment als volgt samengesteld:

Functie
Voorzitter Naam
Harry Claassen Vereniging
Haagse WV Aftredend in:
2019
Lid Kees van der Korf RSV Alkmaar 2017
Lid
Lid Jeroen Heuvel
vacature de Vrije Schutter 2018
Lid vacature

c. Commissie van Beroep
Hugo Artz wijst er ook hier op dat in deze commissie drie vacatures bestaan en vraagt het congres na te denken over het kandideren van nieuwe leden.
De NCS-Commissie van Beroep is op dit moment als volgt samengesteld:

Functie Voorzitter Lid Naam vacature
Jules Hermans Vereniging

Neptunus Born Aftredend in:

2018
Lid Harrie Jans 's Hertogenbossche WV 2017
Lid
Lid vacature
vacature

d.
Bondsbestuur
Henk Bouchoms

heeft nu al aangeg

even dat hij in 2017 aftreden

d is en zich niet
herkiesbaar zal stellen. Het bondsbestuur doet een dringend beroep op het congres
om uit te zien naar een kandidaat die in 2017 de functie van secretaris van Henk
Bouchoms kan overnemen.
Tevens doet het bondsbestuur een beroep op het congres om uit te zien naar kandidaten die het bestuur kunnen komen versterken.
In verband met het rooster van aftreden en om te voorkomen dat in 2017 alle bestuursleden tegelijk aftreden verzoekt het bondsbestuur de vergadering in te stemmen met het aftreden van de Hugo Artz als voorzitter in 2016 en hem opnieuw te benoemen voor een periode van drie jaar. De vergadering stemt in met deze
herbenoeming.

Het Bondsbestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Functie Naam Vereniging Aftredend in: Voorzitter Hugo Artz 's-Hertogenbossche WV 2019

VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN LEDEN COMMISSIES SECTIE WATERVRIENDEN NEDERLAND

Commissie Synchroonzwemmen en Figuurdrijven
Miranda Gerrits (WV Zevenaar), Normen Rotteveel (WV Almere) en Laura Jutte (Tilburgse WV) zijn aftredend. Laura en Miranda stellen zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Normen Rotteveel heeft aangegeven, i.v.m. de overdracht, zich
nog voor maximaal één jaar herkiesbaar te stellen. Voorgesteld wordt hen onder deze condities opnieuw te benoemen. De vergadering stemt in met deze herbenoemingen.

Miranda Gerrits (secretaris CSF) geeft aan dat Annemieke Burlage (WV Almere) heeft aangegeven per direct haar functie neer te leggen, maar dat Agnes van Es (WV Almere) heeft aangegeven de commissie te willen komen versterken. De vergadering wordt voorgesteld hiermee in te stemmen en geeft aan hiermee akkoord te gaan.

De Commissie Synchroonzwemmen en Figuurdrijven is nu als volgt samengesteld:

Functie
Voorzitter Naam
Renate Biermann Vereniging
Eindhovense WV Aftredend in:
2018
Secretaris Miranda Gerrits WV Zevenaar 2019
Penningmeester Normen Rotteveel WV Almere 2017
Lid 1 Agnes van Es WV Almere 2019
Lid 2
Lid 3
Lid 4 Laura Jutte
vacant
Marieke Kerskes Tilburgse WV

Deurnese WV 2019

2018

Commissie Waterpolo
Monique Harlaar (WV Almere) en Casper Groenen (WV Almere) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. De vergadering stemt in met
deze herbenoemingen.
Hugo Artz wijst de vergadering er op dat in de Commissie Waterpolo één vacature is en vraagt het congres om uit te zien naar een kandidaat die deze commissie kan komen
versterken.

Functie
Voorzitter Naam
René Ruitenburg Vereniging
WV Domstad Aftredend in:
2018
Secretaris Monique Harlaar WV Almere 2019
Penningmeester Willem Terwel Apeldoornse WV 2018
Lid 1
Lid 2 Casper Groenen
vacature WV Almere 2019

Commissie Wedstrijdzwemmen
Claudia Stegeman (WV Almere) en Frank de Laat (Tilburgse WV) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. De vergadering stemt in
met deze herbenoemingen.

Functie
Voorzitter Naam
Arend Mastebroek Vereniging
Apeldoornse WV Aftredend in:
2017
Secretaris Monique Ran WV Haarlem 2018
Penningmeester Claudia Stegeman WV Almere 2019
Lid 1 Arnold van de Horst WV Almere 2017
Lid 2 Claudia Koppenaal Eindhovense WV 2017
Lid 3 Frank de Laat Tilburgse WV 2019
Lid 4 Hugo Wanders WV Haarlem 2018

Commissie Zwemopleidingen
Sjoerd Kivit ('s-Hertogenbossche WV) is aftredend en is niet beschikbaar voor een nieuwe termijn.
Léon de Bruin is tussentijds toegetreden tot de commissie. De vergadering stemt in met zijn definitieve benoeming.
Hugo Artz wijst de vergadering er op dat in de Commissie Zwemopleidingen nu drie vacatures zijn en doet een dringend beroep aan het congres om kandidaten voor te
dragen die deze commissie kunnen komen versterken.

Functie
Voorzitter Naam
Erik Ran Vereniging
WV Haarlem Aftredend in:
2017
Secretaris
Penningmeester
Lid Alice den Hollander
vacant
Han van de Staay ZV De Ronde Venen

WV Maastricht 2018

2017
Lid
Lid
Lid Léon de Bruin
vacant vacant WV Neptunus Born 2019

Hugo Artz bedankt Sjoerd Kivit en spreekt zijn waardering uit voor zijn inzet die hij gegeven heeft voor de Commissie Zwemopleidingen en wenst hem alle goeds voor de toekomst.

12. RONDVRAAG

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13. SLUITING

Hugo Artz sluit de vergadering af met de mededeling dat het volgende bondscongres op
4 november 2017 zal plaatsvinden en dankt een ieder voor zijn inbreng. Hiermee is het formele deel van de jaarvergadering afgesloten.
Nick de Vries legt de aanwezigen uit hoe i.v.m. de viering van het 90 jaar bestaan het
informele deel ingevuld wordt en Geert Geysel krijgt het woord om zijn bevindingen van deze dag met de aanwezigen te delen.


R.B.T. 11-04-2010016

 

logo kleur geur smaakcentrum

Macar Sport

 Wijnfort Jutphaas

logo a rietveld wines

 

 

 

wp4e4a5470 051