U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Stichting Promotie Badminton Nieuwegein i.o.

Geachte lezer,

Met het oog op alle veranderingen die plaats zouden gaan vinden, is begin 2014 besloten tot een nauwere samenwerking tussen de badmintonverenigingen uit Nieuwegein. Te weten B.C. 't Gein, Recreatieve Badminton Club Nieuwegein (R.B.C.N.), B.C. Kon Makandra en Recreatieve Badmintonvereniging Smash. Tijdens de z.g.n. sportcafés die plaatsvonden ontstond de mogelijkheid om vanuit één gedachtegang op diverse zaken en ideeën een gezamenlijke inbreng te hebben. In dat proces van verdere samenwerking ontstond ook nadrukkelijk de wens om te komen tot een gezamenlijke badmintonaccommodatie. Hierover zijn door Kees Blonk (voorzitter van BC 't Gein) en Alex Lisman (voorzitter R.B.C.N.) met het mandaat van de overige verenigingen op ambtelijk niveau een groot aantal gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp voor vervangende nieuwbouw van sportzaal "de Sluis" ofwel het nieuwe NBC waarvan de geschiedenis in Nieuwegein bij velen wel bekend is.
Dit voorlopig ontwerp is zeer enthousiast ontvangen maar is gelet op alle in de loop der tijd ontstane gedachten ten aanzien van benadering van de problematiek vooralsnog op de plank blijven liggen. Hierdoor zijn zaken als exploitatie en beheer ook nog niet verder uitgediept. Uiteraard zitten we niet vast op de locatie sportzaal "de Sluis" een ander locatie behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden echter dan verandert wel de opzet van het plan zoals het nu ligt.

Als gevolg van alle ontwikkelingen, met name ook het in de procesvorming betrokken worden van de scholen, is het voornemen ontstaan te komen tot de "Stichting Promotie Badminton Nieuwegein". Een stichting waar de reeds eerdergenoemde badmintonverenigingen deelnemer van worden. Hierdoor ontstaat een krachtige organisatie die in het overleg tussen de gemeente en de scholen in staat moet worden geacht een voor haar deelnemers belangrijke rol te vervullen. Tevens een organisatie die alles wat met de organiserende kant van het badminton te maken heeft kan regelen Denk daarbij aan het organiseren van badminton voor bepaalde doelgroepen zoals fit badminton 55+, badminton voor mini's, badminton voor mensen met een lichamelijke beperking en alternatieve spelvormen zoals speedminton, 3v3 badminton etc. Daarnaast kan de stichting een gezamenlijk spelaanbod coördineren voor zowel wedstrijdspelers als recreanten op alle niveaus en voor alle leeftijdsgroepen. Tevens kunnen trainingen voor de diverse doelgroepen beter worden gecoördineerd. Ook zou het u wel bekende RBT Nieuwegein het grootste badmintontoernooi van midden Nederland voor recreantenteams gemengd- en herendubbel in de stichting kunnen worden ondergebracht. Te denken valt ook aan het geven van ondersteuning aan de ledenadministraties, het organiseren van clinics op scholen en op termijn het beheer van de eigen badmintonhal. Bij al deze ideeën en de ideeën die zich nog zullen vormen, is de stellige overtuiging dat dit zal leiden tot een forse groei van de badmintonsport in Nieuwegein en dus aanwas van nieuwe leden. Echter om een en ander te kunnen realiseren zijn we in grote mate afhankelijk van een goede binnensportaccommodatie als thuishaven en dus van de steun van de gemeente Nieuwegein. Naar de mening van de badmintonverenigingen een noodzakelijk traject om het bestaansrecht van de binnensport en in het bijzonder voor het badminton in onze gemeente voor nu en in de toekomst te borgen.

De noodzaak van de stichting is al gebleken tijdens de Raadsinformatie bijeenkomst van
7 april 2016 waar tijdens deze bijeenkomst de Raad geïnformeerd is over het gelopen proces, de resultaten van het gesprek met de stad, de ambities, uitgangspunten, kansen, buurtinitiatieven en de ambities van de schoolbesturen en de gemeente zoals bij de Programmaopzet geformuleerd in de agenda van die Raadsinformatie bijeenkomst.
Hierbij was het zeer opmerkelijk dat in bovenstaande tekst het woord sport en/of sportbesturen in het geheel niet voorkomt.

Zoals uit het verslag van het "Gesprek met de stad" blijkt, moeten we concluderen dat er redelijk wat tegenstellingen tussen de belangen van het scholenveld en de sportwereld zijn. Opvallend is dat de goegemeente jammer genoeg maar slechts beperkt in staat is om boven de materie en de huidige doelgroepen uit te stijgen.
Daarbij komt dat wanneer je het verslag leest je niet kan ontkomen aan de indruk dat dit met een vooringenomen standpunt is geschreven van waar de prioriteit vanuit de gemeente zou moeten komen te liggen. Binnensporters zijn al sinds jaar en dag gewend aan een multifunctioneel gebruik van een locatie, maar dan wel beperkt tot sport. Voor het scholenveld vergt de omslag naar een multifunctioneel gebruik van een locatie beduidend meer. Sportgelegenheid in de buurt van scholen kan best, maar staat deels haaks op "Maatwerk voor iedere wijk, zorgen voor hart van de wijk" wanneer de sportgelegenheid voor geheel Nieuwegein gebruikt moet kunnen worden zoals wij voorstaan met badminton met een "Eigen honk".
Het zal u duidelijk zijn waar onze wensen liggen. Ambitieus? Zeker. Realiseerbaar? Zeker. Natuurlijk begrijpen ook wij dat hiervoor nog veel nodig is om tot resultaat te komen. Echter in samenwerking met de gemeente zal de stichting naar onze stellige overtuiging de badmintonsport in Nieuwegein een enorme boost geven.

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

 

Kees Blonk            Alex Lisman                   Pieter Jansen                    Hilbert Lok

BC 't Gein              R.B.C.N                         BC Kon Makandra              Smash

 

Nieuwegein 5 november 2016

(Speurder)


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum

wp4e4a5470 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail