U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Privacybeleid

De Recreatieve Badminton Club Nieuwegein (R.B.C.N.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De R.B.C.N. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als R.B.C.N. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Van de R.B.C.N. kunnen alleen natuurlijke personen lid worden.
Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens worden alleen deze natuurlijke personen opgenomen in de ledenadministratie.
Persoonsgegevens van de leden worden door deR.B.C.N. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie met de leden en uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van de R.B.C.N., zoals bepaald in de Statuten en het huishoudelijk-reglement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de R.B.C.N. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam en voorletters;
 • Voornamen en roepnaam
 • Adres,
 • Postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • En indien van toepassing functie binnen het bestuur.

Uw persoonsgegevens worden door de R.B.C.N. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na einde lidmaatschap worden de gegevens in het daarop volgende jaar digitaal verwijderd en als hardcopy gearchiveerd.

Verwerking van persoonsgegevens van debiteuren of crediteuren

Persoonsgegevens van debiteuren of crediteuren worden door de R.B.C.N. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Financiële administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de activiteit, opdracht en/of bestelling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, bestelling, declaratie en/of factuur;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NCS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de R.B.C.N. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de R.B.C.N. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. de digitale nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief op onze website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de R.B.C.N. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de R.B.C.N. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. De nieuwsbrief bevat een link om gemakkelijk af te kunnen melden.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door de R.B.C.N. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge/schriftelijke toestemming; aanvraag informatie of vraag via de website.;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de R.B.C.N. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door de R.B.C.N. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men contact heeft. Daarna maximaal 2 jaar.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De ledenregistratie in een Cloud omgeving;
 • Het aanmelden en verzenden van Nieuwsbrieven via de website;
 • Het aanmelden van nieuwe leden via de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

de R.B.C.N. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de R.B.C.N. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze gegevens worden lokaal, dan wel op servers binnen de EU opgeslagen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door 

de Recreatieve Badminton Club Nieuwegein (R.B.C.N.). De R.B.C.N. zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. De R.B.C.N. doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. De R.B.C.N. is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van de R.B.C.N. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van de R.B.C.N. misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Copyright © Recreatieve Badminton Club Nieuwegein (R.B.C.N.).

 

 

 

 

 

 


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum