U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Verslag 2e Sportcafé Nieuwegein

Verslag 5 gesprektafels 2e Sportcafé 16 juli 2014

Gesprekstafel 1 Sportcafé 16 juli 2014

Aanwezigen: Badminton(3 verenigingen), Volleybal, Tennis, Korfbal

Gespreksleiding en verslaglegging: Koveni, Marco van Weverwijk

Huisvesting / Sporthallen / Sportaccommodaties

Aangezien aan tafel veel binnensport aanwezig is, is er veel gesproken over de accommodaties.

Een mooie besparing voor de gemeente zou kunnen zijn om de verenigingen een eigen sporthal te laten exploiteren. Deze kan in een stichting onder gebracht worden en door de verenigingen zelf onderhouden en beheerd worden. De gemeente heeft hier geen
omkijken meer naar en bespaart hierdoor fors op de post: Accommodatie binnensporten. Veel sporthallen / sportzalen zijn op dit moment verouderd en hebben veel onderhoud nodig.

Een voordeel voor de verenigingen kan zijn dat er extra inkomsten komen door barinkomsten bij deze accommodatie. Deze accommodatie zou ook geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderopvang / dagopvang.

De scholen zouden van deze sporthal gebruik kunnen maken aangezien de meeste sporten de zalen in de avonduren gebruiken.

Er kan ook gelijk een combinatie gezocht worden tussen de sport accommodatie en de buurthuizen / gezondheidspleinen.

In Houten is een goed voorbeeld hiervan te vinden. Ook in IJsselstein (IJsseloever) is men hier mee bezig.

Er zijn ook veel leegstaande panden in Nieuwegein. Misschien zijn deze (vooral bedrijfshallen) goed om te bouwen en daarna te gebruiken als sport accommodatie.

Omniverenigingen / Fusies

Er is in de groep kort gesproken over een eventuele omnivereniging. Hierdoor zou je kosten kunnen besparen en gebruik kunnen maken van elkaars vrijwilligers. Er kwam al snel naar voren dat er wel veel nadelen aan zitten. Je raakt een deel van je eigen identiteit kwijt als vereniging en er zal ook veel onderlinge strijd kunnen zijn tussen de sporten.

Een verdere besparing zou nog kunnen zitten in fusies. Deze voorzien wij vooral bij de badminton, hier hebben we meerdere verenigingen van. En vooral de voetbal (vooral natuurlijk omdat deze niet aan tafel zitten). 3 voetbalclubs in Nieuwegein lijkt ons te veel. Een fusie tussen Vreeswijk en Geinoord lijkt vanuit ons oogpunt een verbetering.

Nieuwegein in beweging

In het kader van ledenwerving zouden we meer gebruik moeten maken van de media. Krantje versturen waar sportverenigingen gratis in mogen adverteren.

Gebruik maken van activiteiten zoals de Markt, Koninginnedag e.d. om sport te promoten
/ stimuleren.

Meer sport in de wijken brengen. Bij JSV hebben ze een mooi klein kunstgras veld. Plaats deze in de woonwijk, hang er een basket bij en er is een ideale gelegenheid voor bewoners om zelf zonder vereniging gebruik te maken van deze faciliteiten.

Verenigingen zouden kunnen proberen meer te reorganiseren en in te spelen op de behoeften. Vooral bijvoorbeeld de badminton zou flexibelere momenten kunnen creëren voor leden om te sporten. Bijvoorbeeld door inloop uren in een sporthal waar mensen vrij kunnen binnenlopen en even een partij kunnen spelen met collega's (tussen de middag), vrienden (overdag of 's avonds) of familie (op de zondag). (dit in combinatie met een eigen accommodatie is natuurlijk ideaal.)

Conclusie

Er is veel bereidheid om samen met de gemeente te zoeken naar verbeteringen / besparingen op sport gebied. Er is erg enthousiast gesproken over de bovenstaande punten.

Wat we nog wel missen is meer inzicht in de begroting. Wij hebben deze niet paraat en kunnen daardoor moeilijk meedenken waar de besparingen zouden kunnen zitten. 1,4 miljoen voor accommodaties binnensport klinkt voor ons erg veel, maar dit is voor ons moeilijk te overzien zonder begroting hiervan. Misschien kunnen de verenigingen hier wel een deel van regelen voor de gemeente.

Gesprekstafel 2 Sportcafé 16 juli 2014

Aanwezigen:

Handbal – Willem Defiouwe en .... Nieuwegeinse Golfclub – Walter Bouwman Geinoord – Hans van ....
Atverni – Harrie Koster

JSV – Ton van Kippersluis

Gespreksleiding en verslaglegging: Marjo Volman en Fransje van Beek

Verenigingsmanager op sportpark

Aanwezigen zijn positief over samenwerking op sportpark en ontwikkeling richting '24/7 in bedrijf'. Ze zouden graag hulp ontvangen van de gemeente in de vorm van bijv. een procesbegeleider om dergelijke complexe samenwerking op gang te brengen. Zij hebben zelf hun handen vol aan het besturen van hun eigen vereniging. Samenwerking met andere partijen organiseren is te behappen tot op zekere hoogte. Bij deze vorm van samenwerking, zien zij ook een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd, omdat het gaat om een de combinatie met de uitvoering van maatschappelijke taken. Dit proces opgang brengen met alle juridische en financiële uitdagingen, vraagt om extra expertise.

Combifunctionarissen (CF) en buurtsportcoaches (BSC)

De aanwezigen zijn wisselend positief/negatief over het functioneren van de CF/BSC. De handbalvereniging heeft er duidelijk baat bij (de CF heeft als opdracht gekregen om te bezien om meer kinderen aan het handballen te krijgen, door de scholen te benaderen. De CF heeft dit uitgevoerd). Atverni en JSV konden er niet mee werken. Datgene dat zij graag zouden willen, het uitvoeren van activiteiten, mochten de CF/BSC niet doen volgens de afbakening van hun taken. Zij zien een goede rol weggelegd voor de CF of BSC door overdag als centrale persoon op het sportpark aanwezig te zijn en de kinderen
/ ouderen die 'vrij' komen sporten te begeleiden. JSV benoemt dit expliciet: de CF/BSC
enerzijds als 'beheerder' in de zin van sporters aanspreken op ongewenste gedragingen en anderzijds als sportbegeleider. Dat is het behoud van de velden en zij zouden veel meer sportactiviteiten kunnen organiseren overdag ism met andere partijen. Zij vinden het zonde dat er zoveel geld naartoe gaat zonder dat duidelijk is of het goed functioneert. Ze vinden het belangrijk dat er een evaluatie komt (wat waren de inspanningen, ook financieel, wat waren de knelpunten, wat waren de resultaten. Overigens is voor de aanwezigen nog onduidelijk voor de aanwezigen wat de buurtsportcoaches gaan doen.

Relatie met participatie en zorg

De diverse verenigingen hebben goede ideeën voor activiteiten die verband houden met
meer mensen laten bewegen, en meer mensen aan 'werk' te helpen:

• Participatie van mensen met beperking: De aanwezigen hebben ervaringen met het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het beheer van de sportparken. Geinoord bijvoorbeeld had een goede samenwerking met stichting Reinaerde, maar omdat het busvervoer niet meer gefinancierd wordt, hield dit op.
• Organiseren van lunch voor mensen uit de wijk, die het zelf niet kunnen betalen;

• Mensen zonder werk of met beperking rol laten spelen bij onderhoud van het groen van buitenaccomodaties, voor klussen in de sport (schoonmaken/lijnen trekken/vlaggen zetten). Dit vergt wél begeleiding van die betreffende mensen.
• Bijvoorbeeld een gymleraar die met pensioen is uitnodigen activiteiten te
begeleiden bv. "bewegen voor ouderen";
• "wijkvoetbal" organiseren, zoals dat vroeger gebruikelijk was tussen de huizen in.
• Per wijk een 'sportraad' inrichten, met daarin de CF/BSC.

Wat hebben jullie nodig om door te kunnen groeien naar 24/7 sportpark?

• Inkomsten: Atverni zou graag met de andere clubs op Galecop een groot reclamebord van 10-18 meter willen plaatsen naar buiten gericht, de rondweg/A12/A2. Dat kan voor behoorlijke inkomsten zorgen (€120.000). Als dit vanuit een soort omnivereniging georganiseerd zou worden, zou het ten goede kunnen komen de ontwikkeling van het sportpark. Dit mag echter niet van de gemeente omdat daar (bepaalde) regels gelden ivm andere reclameuitingen langs de snelwegen (en die daar eisen aan hebben gesteld in de zin van geen andere concurrerende reclameuitingen in de buurt).
• Faciliteiten: JSV wil heel graag een tweede kunstgrasveld, waardoor er meer activiteiten mogelijk worden op het sportpark en de velden alle seizoenen te gebruiken zijn. Dit heeft JSV aangekaart bij de gemeente. Zij zouden dan ook een Gehandicapten-team kunnen laten voetballen, bijvoorbeeld. JSV zou daar zelf financieel aan bij moeten dragen, maar heeft er niet voldoende geld voor.
• Scholen zouden vele activiteiten op de sportaccomodaties kunnen houden. Idee van Atverni is bijvoorbeeld scholen tegen elkaar uit te laten komen op een atletiekdag/ - avond. Scholen blijken hier minder voor open te staan, waarschijnlijk omdat dit
voor leerkrachten extra werk is. Hoe scholen toch te motiveren? Kan de CF/BSC hier een rol in nemen? Of een verenigingsmanager?
• Om door te groeien naar 24/7 sportpark zijn er veel meer vrijwilligers nod ig.
Bijvoorbeeld vrijwilligers die overdag kunnen helpen. Hoe komen de sportverenigingen daaraan? Hoe organiseer je dat?.
• Mogelijkheden voor verhuur aan derden: Doordat accommodaties worden gehuurd
mag vaak contractueel niet worden doorverhuurd. De club kan hierdoor geen extra inkomsten genereren. , Bovendien kost het de gemeente ook nog eens extra geld vanwege de administratieve handelingen. Er zouden meer kansen/mogelijkheden gecreëerd moeten worden voor verhuur aan derden;
Kosten en baten

. Energiebesparing/inkomsten: Handbalvereniging en JSV hebben veel moeite gedaan om te onderzoeken of zonnepanelen rendabel zijn. Kost veel moeite om informatie vanuit de gemeentelijke organisatie te krijgen. Handbalvereniging is al 4 jaar bezig. Met hun verzoeken is niets gebeurd. Zij hebben nu op eigen initiatief offertes opgevraagd, waaruit een redelijke terugverdientijd (5-7 jaar) bleek. De gemeente heeft dit vervolgens ook onderzocht, en kwam op een terugverdientijd van 15 jaar uit (wat voor de gemeente een reden was hierin niet te investeren). Vraag is waar de verschillen zitten in de onderzoeken, Mogelijk vanwege stadsverwarming. Zij willen dit nader uitzoeken/uitgezocht hebben.

. De handbalvereniging merkt op dat vergoedingen sinds 2010 niet zijn geïndexeerd, maar de kosten wel. Daar komt dan nog bij dat de eisen (bv. m.b.t. schoonmaak) hoger zijn komen te liggen, waardoor ook de kosten stijgen.

. De handbalvereniging maakt zelf de accommodatie schoon. Dat is 40% goedkoper dan een particulier schoonmaakbedrijf, dat de meest gebruikelijke werkwijze is. De gemeente is goedkoper uit, en de handbalvereniging heeft hier geen baat bij, ondanks het extra werk dat zij hebben.

. De handbalvereniging heeft twee buitenvelden, waarvan zij er slechts één zelf gebruiken. Ze betalen hiervoor € 12.000/jaar aan de gemeente. Dit terwijl het 2e veld door de buurt en door scholen wordt gebruikt. De handbalvereniging heeft dit eerder aangekaart bij de gemeente, maar daar niets op gehoord. Ze denken erover het contract te ontbinden.

Diverse opmerkingen

• Atverni heeft allerlei initiatieven genomen om mensen in beweging te krijgen, zoals loopgroepen en nordic walking groepen. Echter, de trainers van Atverni beginnen vervolgens eigen particuliere loopgroepjes buiten de vereniging. Goed voor het particulier initiatief, maar niet goed voor de vereniging.
• De bezuiniging op "rondpompen" van geld is wat mager ingevuld (€ 6000).
• Enkelen hebben kinderopvang/BSO in hun accommodatie. Maar ook dit loopt terug, doordat minder mensen gebruik maken van kinderopvang.
• JSV heeft last van jongeren die geen lid zijn van de vereniging, maar toch de velden betreden. Dit is schadelijk voor de velden, en ze laten zwerfvuil achter dat weer opgeruimd moet worden. Heeft JSV aangekaart met de gemeente, met de vraag of de gemeente zorgt voor handhaving. Wellicht nader gesprek hierover nodig, wie welke rol heeft.

- Hans Lecomtu; erevoorzitter VSV (voetbal)
- John van Hoeven; voorzitter VTV (tafeltennis)
- Peter de Wever; penningmeester golfclub Nieuwegein en stichting Laagraven
- Kees van Rooijen; voorzitter Aquarijn (zwemmen)
- Wim van Wijk; oud voorzitter sportraad, oud voorzitter tennis en oud voorzitter sport en bewegen
- Frits Cuylits; lid petanque

Gespreksleiding en verslaglegging: Edward van Kuilenborg en Francis van den
Hoed

• De subsidieregeling is bevroren, terwijl de omstandigheden veranderen. Dit betekent dat bij een toename van leden, wel extra kosten gemaakt worden maar er geen extra subsidie verstrekt wordt. De aanwezigen vinden dit geen goed subsidiebeleid.

• Aquarijn werkt al samen met de duikvereniging en Merwestein sportactiviteiten.
Ze hebben 9 zwemgroepen voor mensen met een beperking. Het zou nog wel de moeite waard zijn om te kijken hoe de verschillende zwembaden beter bezet kunnen worden op alle tijden.

• De Petanque heeft samen met de NV enige tijd geleden geprobeerd samen een vervolg EHBO cursus te organiseren. Door sportverenigingen dit samen te laten doen kan de inkoop goedkoper. Dit is echter niet van de grond gekomen. Mede omdat ze geen gegevens kregen van alle sportverenigingen en de EHBO registratie over de personen die de vervolgcursus moesten volgen.

• Het idee van een overkoepelend organisatie prak aan. De overkoepelende organisatie moet ontstaan vanuit de verenigingen en ondersteund worden door de gemeente. Op deze manier is een sportvereniging ook niet verantwoordelijk voor personeel. Dit kan ook gebruikt worden voor communicatie van activiteiten of evenementen voor een duidelijk overzicht voor de inwoner (website, molenkruier).

• Iedereen wil graag weten wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn voor de individuele sporter bij hun vereniging. VSV reageerde hierop ook graag duidelijkheid te willen en wellicht gewoon de begroting daarop aan te kunnen passen.

• Aquarijn krijgt van twee kanten te maken met bezuinigingen. De NV moet bezuinigen wat een weerslag op hun heeft en de vereniging krijgt te maken met een bezuiniging. Zij kunnen ook niet opvangen met een eigen kantine. Extra aandacht hiervoor.

• Misschien is het mogelijk om te bezuinigen op onderhoud; bijv minder vaak het gras maaien of het zwembad schoonmaken. Dit zou onderzocht kunnen worden.

• Het kunstgrasveld van VSV wordt momenteel ook gebruikt door jongeren uit de wijk. Het probleem is soms alleen hoe om te gaan met schade die ontstaat. Ze hadden ook graag kinderopvang in hun gebouw gehad, maar met de eisen voor kinderopvang paste dit niet. Wellicht is het mogelijk om het gebouw te verhuren als vergaderlocatie, maar de regels hieromtrent zijn niet duidelijk.

• Er wordt een suggestie gegeven om de voetbalvelden zelf aan te kopen voor VSV. VSV wordt niet direct heel enthousiast. Het is al lastig om vrijwilligers voor het verenigingskader of de bar te vinden, maar dan moet het onderhoud ook
nog zelf. Gedurende het gesprek worden de voordelen duidelijker van het kopen van de velden en wethouder Johan Gadella zet ook de deur op een kier om hier eens over na te denken.

• Voetballers betalen dezelfde tarieven of ze nu 1 of 3 keer in de week trainen.
VSV ziet variabele tarieven echter niet zitten.

• VSV heeft in het verleden geprobeerd het veld te verhuren aan een bedrijfsevenement. Hiervoor het een en ander ook geregeld voor de catering, maar de extra inkomsten voor verhuur moesten zij afdragen aan de gemeente. Dit motiveert niet om extra verhuur van het veld binnen te halen, terwijl dit wel mooie extra inkomsten zijn. Hier zou gekeken moeten worden naar een win -win situatie.

• Er is gesproken over omniverenigingen en gezamenlijk acteren op 1 complex, maar concrete ideeën bleven uit.

• VTV gaf nog aan dat er een aantal kleine verenigingen in Nieuwegein zijn. Het zou goed zijn om deze samen te voegen tot 1 grote vereniging. Het is echter niet duidelijk of hier enthousiast op gereageerd zou worden.

• De golfclub gaat samenwerken met andere golfclubs in het land, waardoor leden bij de partners ook kunnen golfen zonder extra kosten.

• VTV gaf aan gedurende de zomer hun vereniging ook open te stellen voor niet leden. Op 2 avonden en 1 moment overdag zijn leden en niet leden welkom om te komen spelen.

• Stimuleren en verleiden: - petanque: doe dag en flyers
- VTV: clinics op basisscholen+vervolg en facebook
- VSV: clinics op basisscholen

• Niet alleen het werven van nieuwe leden is belangrijk, maar ook ledenbehoud.
Dit blijkt in de praktijk ook een uitdaging.

Golfclub vroeg zich af waarom het huis van de sport met de diverse sportbonden niet betrokken is bij het café

Etienne Basketball vereniging New Stars (200 leden) Tim Basketball vereniging New Stars en CF
Bert Gymnastiekvereniging Moveo (500 leden)
Nathalie ,, Petra ,,
Laura CF en volleybal vereniging
Rik Duikteam Nieuwegein (100 leden)

Gespreksleiding en verslaglegging: Cecile Custers en Rene Joustra

Accommodaties:
Kosten accommodaties zijn hoog. (duikteam) Maken gebruik van Merwestein. Opslag materiaal (perslucht). Ze moeten aan veel maximum eisen voldoen (brandweer). Nu is er een commerciële duikersorganisatie die producten
aanbiedt in Merwestein. "dat kan er gewoon bij terwijl wij al aan ons maximum
zaten". Het duikteam voelt het aankomen dat ze uit Merwestein verdrongen
worden.

Binnensport verenigingen (Moveo) klagen over de staat van de accommodaties. Het gaat hier vooral om de gymzaaltjes. Die zijn erg oud en bieden erge beperkt mogelijkheden om iets buiten de standaard te kunnen doen.
De kwaliteit van de accommodaties zou verbeterd worden. Er mag nog wel wat opgeknapt worden.
Er mogen geen nevenactiviteiten (zoals kinderfeestjes) georganiseerd worden.

Volleybal vereniging maakt gebruik van Merwestein. Zou ook wel leuke evenementen willen organiseren maar het levert niets op. Je maakt gebrui k van de sporthal en alle andere zaken, zoals het gebruik van de kantine, is in beheer van Merwestein.

Publiciteit:
De Molenkruier publiceert niet. Verenigingen doen persberichten uit maar die worden niet in de krant opgenomen. De Basketball vereniging geeft aan dat de krant ook niet het medium is om te publiceren. Aandacht krijg je via het
internet. Moveo geeft daarop aan dat met name hun doelgroep (kinder van 2 tot
8) via de ouders aangesproken moeten worden. De Molenkruier is daar uiterst geschikt voor.

"Een groot eenmalig evenement. Met grote landelijke sponsors en bekende gezichten. Komt dat in aanmerking vSubsidieert de gemeente daar ook in mee?"

Identiteit:
Basketball vereniging New Stars kijkt mee met de vereniging Hoppers uit Noord Holland (Hoorn). "het is een constante strijd om je positie te bepalen, je identiteit."

New Stars denkt in evenementen. Vraagt zichzelf:
- Waar helpt de gemeente.
- Waar moet ik het zelf doen.
- Waar kan ik samenwerken met anderen.

Niet elke vereniging is hetzelfde. Er zijn verenigingen die bestuurd worden door gedreven jongvolwassenen sporters (met relatief veel vrije tijd). Er zijn ook verenigingen die bestuurd worden door werkende ouders met een druk gezinsleven.
Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en die er zijn moeten voor hun inspanningen
beloond worden. Eens lekker uit eten met z'n allen is erg belangrijk om je
vrijwilligers aan je te binden.

Kosten:
Rondpompen is genoemd. Het wordt als vreemde ervaren dat de ontvangen subsidie onmiddellijk weer naar de gemeente overgemaakt kan worden vanwege de huurkosten.

Opleidingen van/en sportdocenten kost veel. Je moet een basiskwaliteit aan docent kunnen leveren om geloofwaardig te kunnen zijn. Dit vraagt om constante aandacht en kost veel geld.

Zorg is het verhogen van de contributie. De subsidie neemt alleen maar af. De bijdrage van de U-pas neemt ook af. Dat betekent dat de contributie omhoog moet. Dit verkleint de toegankelijkheid van de sport. De contributie is voor veel gezinnen al hoog. Er wordt al veel gewerkt met gespreid betalen. Er wordt ook nagedacht over flexibele lidmaatschapsvormen (tienrittenkaarten ed). Dit wordt nog afgehouden in verband met de verhoging van de administratieve last.

Combinatiefunctionaris:
De CF is een prima schakel tussen de basisschool en de sportvereniging (Moveo). De evenementen van de CF zorgen voor nieuwe leden voor de vereniging. Er is een goede samenwerking met de CF.

Samenwerking verenigingen:
Samenwerking/uitwisseling kan maar niet elke sport leent zich voor samenwerking. Duiken is een sport met meer risico's dan de doorsnee sport (aansprakelijkheid voor ongevallen) en absoluut ongeschikt voor de doelgroep van Moveo (kinderen tot 8 jaar).

Maarten Wesselmans– JSV
Radj Ramcharan en collega– CCN Kees van den Hoeven – JSV Lineke Bijlsma – Showdown
Mw. Walloe – Showdown
Jurgen Verborg – VTV

Gespreksleiding en verslaglegging: Niek Wolters en Sarah van de Werf

Samenwerking en accommodaties:
- Overleggen gemeenten ook onderling? Samenwerking op regionale schaal biedt mooie kansen.
- De behoefte aan samenwerking als verenigingen onderling is er ook. Die gaat er
nooit komen als iedereen in een eigen gebouw zit, dus prima als meerdere verenigingen in
één gebouw zitten. In de praktijk gebeurt dat al regelmatig. Vaak gaat dat goed,
maar soms verloopt de samenwerking nog moeizaam. Vaak zijn zaken historisch gegroeid, zoals het aantal uren dat van een accommodatie gebruik kan worden gemaakt. Dat biedt weer minder kansen voor nieuwe initiatieven voor nieuwe doelgroepen. Eigenlijk zou die verdeling elk jaar opnieuw geijkt moeten worden. Een onafhankelijke partij, zoals de gemeente, zou die samenwerking kunnen begeleiden.
- Als je opnieuw zou beginnen zou je waarschijnlijk anders omgegaan zijn met je accommodaties. Nu zitten accommodaties naast elkaar, terwijl een multifunctioneel gebouw misschien wel meer van deze tijd is. Dan gaat ook je bezettingsgraad omhoog.
- Mogelijkheden om de bezetting meer te spreiden: meer kunstlicht (dus langer doorsporten), zondagcompetitie
- Op momenten dat de accommodaties niet gebruikt worden kunnen ze voor bijvoorbeeld bedrijfssporten gebruikt worden. Een aandachtspunt is dan wel dat er overdag weinig vrijwilligers voor beschikbaar zijn om dit te begeleiden. En een ander aandachtspunt: wie is in staat om bedrijven te werven?
- Het is prima als zaken ook buiten de 'geclaimde' verenigingsuren voor andere doeleinden gebruikt worden, maar daar moeten wel afspraken over gemaakt worden. Bij JSV wordt bijvoorbeeld vaak de troep achtergelaten.
- Voor veel sporten zijn er meerdere verenigingen in Nieuwegein. Fuseren wordt niet omarmd: er is veel oud zeer en het wordt als prettig ervaren om binnen een gemeente competitie te kunnen spelen. Als de gemeente hier iets mee wil zal ze zelf als katalysator moeten dienen

Financiën
- Voor een goed product mag je best iets aan de je leden vragen. In verhouding kost het sporten bij verenigingen niet veel. Maar dan moet je ze wel iets te bieden hebben: een goede accommodatie, een kantine, kwaliteit. Zo betalen jonge selectievoetballers bij JSV iets meer. Ouders vinden dat niet erg: ze krijgen er immers ook betere kwaliteit voor terug.

- Je moet wel één lijn trekken in je contributie, anders raak je je leden kwijt aan een andere club. Financiën spelen regionaal veel minder een rol: als men overstapt naar een vereniging bij een buurgemeente is dat eerder uit kwaliteitsoverwegingen


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum

wp4e4a5470 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail