U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Verslag 4e Sportcafé Nieuwegein

Verslag Sportcafé woensdag 29 oktober 2014

Ruim 60 aanwezigen, inclusief raadsleden.

Rondje stand van zaken door de zaal:
1. Een van de ideeën uit het laatste sportcafé was om meer publiciteit te genereren rond sportactiviteiten via sociale media door bijvoorbeeld elkaar te gaan volgen en elkaars twitterberichten te retweeten. Er is een Twitteraccount @sportIDNgein. gestart. Als je dit account vermeldt in je twitterbericht wordt het geretweet. Wel allemaal gaan volgen natuurlijk om een groot bereik te krijgen.
2. Er is een overleg geweest met de sportverenigingen op sportpark Galecop. Onder leiding van wethouder Adriani zijn de mogelijkheden voor verdere samenwerking verkend. Dit gesprek krijgt een vervolg.
3. BC New Stars en TTVN, zijn in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen gezamenlijk de exploitatie van de sporthal over te nemen. Zij zien de noodzaak en onvermijdelijkheid, nu is de tijd. Ook i.v.m. wegvallen subsidie.

Toelichting concept Visie op de sport
Wethouder Hans Adriani geeft aan dat het sportcafé tot nu toe 58 ideeën (gegroepeerd naar 11 thema's) opgeleverd heeft om kosten te besparen en meer inkomsten te genereren. Een aantal wordt nu concreet gemaakt. Hij is daarvan onder de indruk. Hij staat open om met verenigingen in gesprek te gaan. Al deze ideeën zijn van belang om de toekomstvisie op de sport in Nieuwegein verder vorm te geven. Ton Rutten van Hospitality Consultants zal een aantal lijnen presenteren waarlangs dit vorm kan krijgen. Dit is nog niet het definitieve plaatje. Daarom de vraag aan de sportverenigingen: zitten we met dit tussenproduct op de goede lijn? We willen in december of januari met de visie naar de raad, ook i.v.m. begrotingen, maar er is nog ruimte om input op te halen.. Vanavond horen wij graag jullie reacties. Heeft u na vanavond nog een reactie dan horen wij dat graag de komende week.

Ton Rutten presenteert het tussenproduct. Het toekomstplaatje dat hierachter schuil gaat zien we als een stip op de horizon. Ondertussen moet er ook op korte termijn een financiële bezuiniging gerealiseerd worden. Het is een ambitieuze visie. Het gaat om een toekomstbestendige infrastructuur. Maar ook om een toenemende rol van sport als middel bijvoorbeeld op het gebied van de (jeugd)zorg. Sport kan daar een rol in spelen.

Pijler 1. Vitale verenigingen.

Essentieel hierbij is de verbinding met de eigen achterban, met andere verenigingen, maar ook met onderwijs en zorgvoorzieningen. Het is nog een uitdaging om ook verbindingen te leggen met ongeorganiseerde sport. Er is een toenemende trend van ongeorganiseerd sporten. Daar kan je als vereniging op inspelen, bijv. door de kantine of faciliteiten open te stellen voor een particulier wandelgroepje, al of niet onder begeleiding van een buurtsportcoach.

Opmerking: Is dat niet ondoenlijk om andere groepen te faciliteren? We hebben onze handen al vol aan de eigen leden.
Antwoord: Er zijn goede voorbeelden uit het land. Het kan kansen bieden voor zowel de vereniging (ledenwerving, promotie) als de particuliere sporter (gezelligheid, binding).

Opmerking: Het lijkt een bewuste keuze om alleen te gaan hardlopen. Ga je ze nu omvormen naar georganiseerde sporters?
Antwoord: Het gaat om inspelen op een behoefte en gebruik maken van kansen. Mooi voorbeeld is Start2run waarbij hardlopers een opstartcursus geboden wordt, waarna ze vervolgens zelf verder gaan. Sommigen worden (later) lid, voor anderen is het een opstapje richting individueel sporten.

Opmerking: op welke termijn moet dit? Worden wij met schulden opgezadeld?
Antwoord: Dit is een contourenschets in opmaat naar de visie. Eindplaatje hebben we nog niet. De uiteindelijke uitwerking van de visie zal altijd maatwerk zijn. De vraag is: waar ziet u de mogelijkheden en waar de knelpunten?

Opmerking: Is er een inventarisatie van gebouwen gedaan?
Antwoord: ja. De uitwerking hiervan moet nog plaats vinden.

Pijler 2. Tarieven en subsidies

Opmerking: Doet de nieuwe subsidiemethodiek wel recht aan de identiteit van verenigingen?
Antwoord: Het staat de vereniging vrij om bij te dragen aan gemeentelijke opgaven. In dat geval kan zij een beroep doen op subsidie. Het is geen verplichting.

Belangrijk doel is het beëindigen van rondpompen van geld wat ontstaan is door aan de ene kant geld te ontvangen voor huur van een accommodatie en aan de andere kant geld te geven in de vorm van een subsidie voor de huisvestiging. Door de subsidie te beëindigen en de tarieven te verlagen heeft dit netto geen gevolgen voor de verenigingen. Wel denkt de gemeente een deel van de bezuiniging te halen op de tarieven. De consequenties daarvan zullen per vereniging verschillen. Het levert ook een efficiencybesparing in de gemeentelijke organisatie op.

Opmerking: Dit zijn best rigoureuze bezuinigingen. Als verenigingen zelf onderhoud moeten gaan uitvoeren, gaan er ergens ontslagen vallen en komen er meer mensen in de uitkering (met hoge kosten voor de gemeente).
Antwoord: Bezuinigingen hebben vaak werkgelegenheidseffecten. Dat kan niet de reden zijn om geen veranderingen door te voeren. Daarbij is het ook de bedoeling om arbeidsmobiliteit te stimuleren en meer plaatsen te creëren, maar dat gesprek zal aan andere tafels gevoerd worden.

Opmerking: Er komt best veel kijken bij het beheer van sportaccommodaties. Bijvoorbeeld met maaimachines (opleiding, veiligheid). Is het echt mogelijk dat goedkoper te doen?
Antwoord: er zijn goede voorbeelden van verenigingen die dit (samen) gelukt is. Zullen we niet van iedereen vragen. Het is ook een uitwerkingsoptie.
Antwoord Handbalvereniging: Wij hebben dit zelf uitbesteed. Is prima gelukt, en levert een enorme besparing op. Er is volgens ons veel meer op te besparen.

Pijler 3. Organisatie van sport

Gemeente blijft verantwoordelijk voor sport en beweegbeleid, is de partij die over de grenzen van de sport heen kan kijken en logische verbinding kan leggen. Het kan wellicht effectiever georganiseerd worden door mensen met zelfde expertise (vastgoed, activiteiten) bij elkaar te zetten. Door de taken van combifunctionarissen en buurtsportcoaches anders te organiseren kan de gemeente de eigen bijdrage a 60% van de kosten bezuinigen. Beide zijn richtingen die nader onderzocht zullen worden.

Opmerking: Wie zouden het dan kunnen doen?
Antwoord: Bestaande functies die daar al affiniteit mee hebben of mee bezig zijn. Denk aan jongerenwerkers, welzijnswerkers, agogen. Wij moeten deze optie verkennen. Er zijn veel gemeenten die dit op deze manier invullen.

Opmerking: Betekent dit ook dat mensen van de gemeente dan naar de uitvoeringsorganisatie gaan, of omgekeerd? Hoeveel commerciële ruimte krijgt die?
Antwoord: Dit is allemaal nog niet duidelijk en zal nog uitgewerkt moeten worden.

Pijler 4. Accommodaties

Wellicht gebouwen met lage bezetting afstoten, of overdragen. Of oudere gebouwen waarvan de afschrijvingstermijn verloopt opnieuw bezien. Bijv: bezetting gymnastieklokalen is nu laag, wellicht is een multifunctioneel gebouw in de toekomst een betere optie. In deze pijler valt veel besparing te realiseren, maar het kost ook de meeste tijd.

Opmerkingen na afloop presentatie
Opmerking: Ga je als verenigingen dan niet in dezelfde vijver vissen, qua activiteiten en budget?
Antwoord: Het klopt dat het beschikbare subsidiebudget straks verdeeld zal worden over de aanvragen die het beste aansluiten bij de gemeentelijke doelstellingen. In de praktijk zie je daardoor juist meer samenwerking ontstaan en niet zozeer de neiging om elkaar vliegen af te vangen.

Opmerking: Maar de ene vereniging is daar beter toe in staat dan andere. Ontstaan daar geen scheve verhoudingen?
Antwoord: Inderdaad zal wellicht niet iedere vereniging dit willen of er toe in staat zijn. Des te meer reden om nu gebruik te maken van de ondersteuning die geboden wordt.

Opmerking: Mogen vrijwilligers wel sportactiviteiten voor kwetsbare groepen uitvoeren? Of begeleiding van vrijwilligers met een beperking in het kader van dagbesteding? Zij zijn toch geen gecertificeerde begeleiders? Antwoord: Het is niet het streven dat vrijwilligers dit helemaal gaan overnemen, zal altijd binnen grenzen zijn.

Opmerking: Verenigingen moeten wel eerst leren wat ze moeten doen voordat ze zaken over kunnen nemen.
Antwoord: het project vitale verenigingen is daar volledig op gericht. Dat doen we door verenigingsondersteuning vraaggericht vorm te geven. Bij de verschillende ideeën die spelen kan de gemeente helpen om daar handen en voeten aan te geven. Wij hebben mensen in huis die daar verstand van hebben, maak daar vooral gebruik van.

Opmerking: KRC Rolling is het vertrouwen kwijtgeraakt in de gemeente, zij voelen zich in de steek gelaten. Beleidsmatig kan er van alles, maar in de praktijk zijn er vaak belemmeringen door regelgeving. Wel een compliment waard is de waarderingssubsidie die ze gehad hebben.

Opmerking: De subsidie-aanvragen voor 2015 zijn al ingediend maar uiteraard niet aangepast aan datgene dat wij nu horen. Wat betekent dat?
Antwoord: De nieuwe subsidie-systematiek zal pas ingaan vanaf 2016. Komende jaar gebruiken we om deze uit te werken.

Opmerking: Zorg voor korte lijnen, ook tussen gebruikers onderling.
Antwoord: Daar is het sportcafé ook voor bedoeld.

Opmerking: Gaan de schoolsportdagen nog wel door? Scholen kunnen niet volle pond betalen.
Antwoord: Daar valt in dit stadium nog weinig over te zeggen.

Hans Adriani vraagt tot slot of dit de reacties en ideeën zijn op de concept-visie waarmee de gemeente aan de slag moet?

Opmerking: Het is nog niet helemaal duidelijk wat dit nu gaat betekenen?
Antwoord: Dat is een dilemma als we ervoor kiezen om u vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van een visie. Wij weten ook nog niet alles. Maar er zitten wel fundamentele keuzes onder. De vraag is kunt u zich daarin vinden?

Opmerking: Verenigingen die draaien op vrijwilligers krijgen het heel moeilijk. De kaders voor alle veranderingen in het kader van de Wmo zijn net neergezet. Het doorvoeren van deze visie gaat een langere adem kosten dan hier wordt gepresenteerd. Denk goed na over de rol van vrijwilligersondersteuner, want verenigingen zitten straks met handen in haar.

Opmerking: Binnenkort is er weer een bijeenkomst van Samen voor Nieuwegein. Het maatschappelijk middenkader heeft aangegeven dat ze niet echt staan te springen om de cofinanciering van de buurtsportcoaches in te gaan vullen. Het maatschappelijk middenkader wijst juist naar sportverenigingen. Je kan eigenlijk niet beide doen: niet èn bsc èn sportverenigingen korten.

Opmerking: Ongeorganiseerde sporten kunnen straks ook aanspraak maken op subsidie. Dat betekent meer concurrentie. Buurtsportactiviteiten zijn concurrerend met die van sportverenigingen.

Opmerking: kunnen verenigingen die nu geen subsidie krijgen dat straks wel?
Antwoord: ja, volgens dit concept kan dat. Het gaat er straks om of je een nuttige activiteit organiseert die aansluit bij de beleidsdoelstellingen of niet.

Opmerking: blijft er nog reguliere subsidie over.
Antwoord: niet in het model dat we nu voorstellen.

Tijdpad:
Naar 2016 toe moet wel een en ander gerealiseerd worden. Hoe gaat dat in 2015 lopen?

1. We gaan kritisch kijken naar onderhoud accommodaties. De uitnodiging staat om daar als vereniging slimmer mee om te gaan

2. We gaan kijken op welke manier de taken van de buurtsportcoaches en de combinatiefunctionarissen op een andere manier georganiseerd kunnen worden

3. We zullen in gesprek gaan over de andere taken bij de NV Sportinrichtingen

4. We onderzoeken of we in 2015 alvast 15% in mindering kunnen brengen op het totale subsidiebedrag. Denk als vereniging alvast na over wat dit betekent voor je club en hoe je daar mee omgaat. De U-pas (straks: N-pas) is erop gericht om de verenigingen ook voor de lagere inkomens in Nieuwegein toegankelijk te houden.

Opmerking KRC Rolling: Komt dit boven op 6% die nu al bij ons gekort wordt?
Antwoord: dit moet verder uitgewerkt worden en per vereniging bekeken worden.

Opmerking: het begrotingsjaar van veel sportverenigingen loopt parallel met het seizoen (van september tot september).
Antwoord: Dan is het handig om voor jullie ledenvergaderingen van april de nieuwe voorstellen uitgewerkt te hebben, zodat jullie dat kunnen vertalen in jullie begroting van het seizoen 2015/2016.

Opmerking: krijgen alle verenigingen dezelfde huurprijs, dus ongeacht of je subsidie ontvangt of niet?
Antwoord: de huurprijs verschilt per accommodatie. Alles rond de tarieven en subsidies moet nog verder uitgewerkt worden. Is nu nog niets over te zeggen.

Opmerking: Accommodaties die bedoeld zijn voor 1 sport zijn niet voor minder uren te huren. We kunnen uiteraard wel streven naar een betere bezetting.

Nog een reactie?
Reacties zijn welkom voor 10 november ivm de afronding van de visie. Geef je reactie door aan Lineke Witteman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 030-6071907


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum